Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Gọi nghé!


Gọi nghé!


Nghé hành, nghé hẹ
Nghé chẳng theo m

Thì nghé theo đàn,
Nghé chớ đi càn
Kẻ gian nó bắt
Nó cắt mất tai
Nó nhai mất đầu
Còn đâu mà theo mẹ
Nghé ơ.... Nghé ơ...ơ...