Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ca dao về tình cảm gia đình - 3


Muốn ăn măng trúc măng giang,
Măng tre, măng nứa, cơm lam thì trèo.
Ngược xuôi lên dốc, xuống đèo,
Chim kêu bên nớ,vượn trèo bên ni.


(Sưu tầm)