Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ca dao về tình cảm gia đình - 4


Tay cầm con dao sắc
Làm sao cho sắc
Để mà dễ cắt
Để mà dễ chặt
Chặt lấy cũi cành,
Trèo lên rừng xanh
Chạy quanh sườn núi,
Một mình thui thủi
Chặt cây, chặt củi;
Tìm chốn ta ngồi,
Ta ngồi, ngồi mát thảnh thơi.

(Sưu tầm)