Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ca dao về tình cảm gia đình - 5


Kìa một đàn chim
Từ đâu bay đến
Ở đâu bay lại,
Con đang cắn trái
Con đang tha mồi
Qua lối nọ nó ăn.
Cái con hươu kia,
Mày đang ăn lộc
Lộc vả, lộc sung
Mày trông thấy tớ
Tớ không đuổi mày,
Mày qua lối nọ lằm chi?


(Sưu tầm)