Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Kéo cưa kéo kít


Kéo cưa kéo kít


Kéo cưa kéo kít,

Làm ít ăn nhiều

Nằm đâu ngủ đấy,

Nó lấy mất cưa,

Lấy gì mà kéo?

Đồng dao