Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "con voi"


Con voi


Con vỏi, con voi 
Cái vòi đi trước 
Hai chân trước đi trước 
Hai chân sau đi sau 
Còn cái đuôi 
Đi sau rốt 
Tôi xin kể nốt 
Cái chuyện con voi.

Đồng dao