Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao "Con kiến mà leo cành đa"


Con kiến mà leo cành đa


Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cộc leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cộc leo vào leo ra.

Đồng dao