Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao "Con công"


Con công

Tập tầm vông

Con công hay múa

Nó múa làm sao?

Nó chụm chân vào

Nó xòe cánh ra

Là lá la la.

Sưu tầm