Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hiện tượng gió


Không chân không tay,

Mà hay mở cửa

Là gì?

(Gió)