Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Đôi mắt


Cùng ngủ, cùng thức

Hai bạn xinh xinh

Nhìn rõ mọi thứ

Nhưng không thấy mình.

Là gì?

(Đáp án: Đôi mắt)