Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bài thơ: BÉ NGOAN - Sa nãq raglay: KE BEN JÃC (Tiếng Raglay)


Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: BÉ NGOAN

Trước khi vào lớp

Bé ra cất đồ

Rồi bé mới vô

Chào cô, chào bạn.

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: KE BEN JÃC

Hlơu di nãu qap lớp

Nãi nãu rumiãq caya

Vloh nãi vhrơu mãi luaq

Payaq cô payaq mayàq

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ