Công văn - Chỉ thị
   Chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /2010/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ vào Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định họp ngày tháng năm 2010 về Chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Điều 2. Chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non giúp giáo viên mầm non bồi dưỡng nâng cao trình độ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2010.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng quốc gia Giáo dục;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ,
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Công báo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 4;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ GDMN, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển


File Download   DuthaoCTK.doc
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Thư hỏi
Ngày gửi: 2/24/2013 6:51:50 PM

Bài học bồi dưỡng thường xuyên giáo viên màm non quá mới mẻ và không có bài mẫu hay cách hướng dẫn nên các cô giáo màm non gặp rất nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu để làm ra bài tốt đạt kết quả.Đề nghị cho một bài mẫu hoặc cách hướng dưỡng cụ thể hơn.


guest
GVMN
Ngày gửi: 8/20/2013 9:35:48 PM


Giao viên MN lương thấp, công việc làm ngập đầu, đầu tư vào lớp học đa phan bỏ tiền túi, chương trình dạy, hồ sơ của giáo viên, trẻ đưa ra còn hơn là đại họcguest

Thư hỏi
Ngày gửi: 9/26/2013 2:09:29 PM

Đối với trẻ mầm non là bước đầu mới ra lớp học mà cách hình thức và học đối với trẻ quá cao và đối với giáo viên mới ra gặp khó khăn , lúc học thì khác mà lúc ra trường làm khác , mỗi năm lại ra một loại số sách, sô sách mâm non mà giống như là các loại rau.


guest
Tâm sự giáo viên mầm non
Ngày gửi: 1/12/2014 12:00:10 AM


Chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non rất mới mẻ và không biết thiết kế kế hoạch như thế nào??? vì vậy em cần 1 ví dụ cụ thể đề các giáo viên mầm non có thể tham khảo và biết cách làm như thế nào cho đúng.guest

Học bồi dưỡng thường xuyên như thế nào cho đúng?
Ngày gửi: 4/7/2014 10:53:32 PM

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non trước kia có hướng dẫn cách học, cách làm bài tập, thảo luận v.v...rất rõ ràng, dễ hiêu, giáo viên xem tài liệu có thể tự học. Với tài liệu hiện nay còn chung chung, triển khai chưa cụ thể,tất cả CBGV đều rất mơ hơ hồ, không biết học thế nào cho đạt hiệu quả???


guest
Hồ sơ MN bây giờ qúa tải
Ngày gửi: 4/24/2014 7:57:30 PM


Tôi thay mam non cưc quá sáng đi làm nào dạy, nào cham sóc nào vệ sinh, hồ sơ sổ sách bắt làm chất thành núi để vào tủ khi nào có đoàn kiêm tra mới đua ra de kiem tra vì nhiều loại sổ thực chất không cần thiết. LO LÀM HỒ SO CÒN THỜI GIAN DAU MÀ DẠY VÀ DO THẬT CHÁN QUÁguest

Hỏi
Ngày gửi: 5/11/2014 2:45:36 PM

Chương trình BDTX cho GVMN có qui định tuổi không tôi sắp về hưu học xong treo giấy lên nhìn thấy không hợp lý cần xem lại, giải thích rõ.


guest
HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐẠT HIỆU QUẢ CAO?
Ngày gửi: 6/23/2014 8:37:30 PM


Tôi nhận thấy vào ngành mầm non cực quá, Sáng 5h30 ra khỏi nhà, chiều trả hết học trò mới được về. lương thì ba cọc ba đồng không đủ trang trải cuộc sống. lương quá thấp. công việc thì ngập đầu, giáo án thì thay đổi cách soạn liên tục. nội việc soạn giáo án đã chóng hết cả mặt rồi lại còn biết bao nhiêu sổ sách. còn chăm sóc cháu... việc học BDTX lại không có tài liệu cách học thì chung chung cấp trên chỉ đưa modum về nhìn vào đó tự học. nhiều câu hỏi tôi đọc mà không hiểu, hỏi thì không ai biết vì mọi người cũng như tôi. nói là nghỉ hè được nghỉ ngơi nhung tôi thấy không được nghi ngơi tí nào. Học BDTX xong lại để đấy chứ không có tác dụng gì. không có tài liệu hướng dẫn cụ thể nên giáo viên không thể làm được.guest

Hỏi
Ngày gửi: 8/9/2014 6:02:21 AM

Tôi nhận thấy nghành học mầm non quá cao trong chỉ số chuẩn 5 tuổi yêu cầu trẻ viết được tên mình mà không cho dạy trẻ tập tô chữ cái


guest
Chế độ cho giáo viên mần non cụ thể ra sao
Ngày gửi: 8/17/2014 3:12:20 PM


- Cô giáo mầm non không nói ra ai cũng biết giống như làm ô xin cho nhiều gia đình trong một ngày, khác một cái là làm ô xin thì ít nhất xong việc là được nghỉ ngơi. còn cô giáo mần non tối về nhà còn mang theo bao nhiêu là công việc về nhà. Nào là làm đồ chơi, soạn bài, làm tranh ảnh chưa hết đâu đến kỳ nghỉ hè cơm đùm cơm nắm bỏ bê chồng con để đi học nâng cao tay nghề cũng như trình độ chuyên môn, thế học rồi về cũng bỏ đấy mà chẳng được xếp lương theo đúng với cấp bậc học gọi động viên cho các côcó ý thức nâng cao trinh độ. Vậy tại sao các khóa trước học xong về là được xếp lương. chẳng nhẽ đến giai đoạn này lại đi ngược lại sao, vậy sao lúc nào cũng hô hào cần học đạt chuẩn và trên chuẩn, đi học về cũng như người không học nâng cao cũng cào bằng như nhau vậy thì ai bỏ tiền ra mà học tiếp nữa.guest

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Ngày gửi: 8/17/2014 3:21:08 PM

Thực ra hình thức viết ở đây không phải là trẻ viết đúng chính tả tên của trẻ mà trẻ nghĩ cái tên mình như thế nào thì trẻ viết như vậy, chứ không phải là tên Thiện thì bé phải viết được là "Thiện" mà bé chỉ vẽ được một nét xiên hay nét thẳng mà bé nói đó là tên của bé thì ta cũng chấp nhận đó là tên bé


guest
Nên hiểu cho chúng tôi !!!!! chẳng ai nhìn vào mà thương cho GVMN
Ngày gửi: 11/6/2014 1:00:07 AM


Làm thì cực- sáng tối bù đầu- học cụ tới khua, lam mệt thân con mêt óc. lao động trí óc hay đúng hơn là lam ôsin có bằng cấp. lương thì k đủ đê trang trãi, dùm ơn hãy giảm bớt những thứ này. dạy mâm non k phải đại hoc các chị ạ! bôi dưỡng thường xuyên và sáng kiến kinh nghiệm nói thẳng ra làm cung chi la lam vô ít trong khi sao k đê giáo viên tập trung vào nuôi dưỡng và dạy cháu hàng ngày- còn những thứ ngoài này chỉ làm chúng tôi thấy chán và muôn bỏ nghề! moi ra lam 2th mà t thấy tội nghiêp va thuong cho cái nghê này- cực hơn lam dâu trăm họ!. sổ với sách như núi- xin làm ơn giảm bớt để chị e còn sống nỗi- chứ làm nhiều thu quá hiệu quả tâp trung dạy cháu chang tôt như giấy tờ nói va đánh giá bằng chữ viết đâu- ma nhìn vao cháu kiaguest

Khổ quá GNMN ai hiểu nhỉ?
Ngày gửi: 11/23/2014 3:34:59 PM

GVMN chúng tôi phải đến lớp tờ 6h sáng đến 6 h chiều mới được về . Lương thì ít ỏi, bao nhiêu áp lực từ các phía. chỉ mong sao đảng và nhà nước quan tâm hơn để ô sin có bằng cấp này đỡ vất vả


guest
Chán!
Ngày gửi: 12/2/2014 9:50:33 PM


Công việc thì bù đầu,mà còn hồ sơ với sổ sách lại còn tự học GDTX ko có thời gian cho chồng cho con. mỗi buổi sang đến lớp là đầy áp lực. nào là dự giờ, rồi lại thanh tra kiểm tra.rồi lại học sinh quấy khóc, rỗ rành cả ngày bực bội chiều đến vẫn phải vui vẻ với phụ hunh mặc dù tâm trí đang phát cuồng. vậy mà lương hàng tháng chỉ đủ đóng tiền học cho con. nếu được quay lai chắc tôi ko chon nghề này. mong sao nhà nước quan tâm hơn. thiết tha đấy ông nhà nước ạ.guest

Làm sao bay giờ????
Ngày gửi: 2/25/2015 11:13:49 AM

Tôi đã đọc hết tâm sự của các chị gửi vào đây, là người cùng chung cảnh ngộ tôi rất đồng cảm với những ý kiến chân tình đó. Các chị còn may mắn hơn tôi vì còn có người thông cảm và chia sẽ nhưng tôi thì đã mất hết rồi, vì công việc, suốt ngày làm việc, đêm về cũng việc làm vì vậy mà chồng tôi không chịu nỗi nên đã ly hôn. Tôi suy nghi rất nhiều, cái nghề " Làm dâu trăm ho" này liệu chúng ta còn đủ sức khoẻ để đợi được đến ngày " hưởng lương hưu hay kg?"hạnh phúc gia đình đến cuoi đoi không biết có tìm lại đươc hay không và chắc chắn rằng còn có nhiều người đang trong tình trạng như tôi.


guest
Cô giáo mầm non ?
Ngày gửi: 3/17/2015 5:13:52 AM


Thật đúng vậy . nhung than phien của các chị em nguoi ngoai nhin vào cũng thấy sự vất vã của giáo viên mầm non . và còn sự xem thường của các bậc học khác , khi hỏi đến là giáo viên dạy lớp mấy " GV mầm non" là họ cười khinh bỉ và nói rằng tưởng đâu dạy cấp 2 -3 ai ngờ đâu là rửa đít cũng nói là gv .guest

VIỆC CÁN BỘ QUẢN LÝ BẬC HỌC MẦM NON.
Ngày gửi: 3/27/2015 12:45:36 PM

Chúng tôi thấy rất buồn vì trong nghành giáo dục hiện nay nhất là bậc học mầm non có đội ngũ cán bộ quản lý bi suy thoái về đạo đức lối sống,họ đã khong có năng lục quản lý,họ lại là những người theo chế độ chủ nghĩa tư bản,ai có nhiều tiền thì họ quý,ai khong có tiền thì họ coi khong ra gì và suốt ngày đi nói xấu giáo viên,mình đã là ai đâu mà len mặt dạy người khác,một số hiệu trưởng thì làm đã khong ra gì ròi chỉ thấy tiền của dân thu nộp mà hỏ ra thì làm mọi cách để lấy dược số tiền đó.chúng tôi thấy thất sự áp lục nếu đội ngũ cán bộ quản lý không có sự minh bạch và là người CBQL để cho người khác còn có chút coi trong,co những nguơi an cua dân ca trăm triêu đông khi bị phát hiện ra ma cung không có hình thức kỷ luật nào mà chỉ trả lại dân đủ số tiền đó lai quay lai làm hiệu trưởng bình thường nhu không có việc gì,chúng tôi những giáo viên MẦM NON , yêu cầu các cấp lãnh đạo phải sử lý triệt để những trường hợp biển thủ công quỹ làm của riêng mình.chúng tôi thấy rất bức xúc vì những việc làm của một số CBQL nghành học MN hiện nay. CHỐT LẠI LÀ CBQL BẬC HỌC MN KHONG ĐỦ TƯ TÁCH LÀM LÃNH ĐẠO THÌ LOẠI BỎ ĐỪNG ĐỂ CHO HỌ ĐÀO TẠO RA NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC LÀ NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐẠO DỨC,


guest
Nỗi lòng cô giáo mầm non ai thấu?
Ngày gửi: 5/13/2015 8:50:00 PM


Ý kiến của tất cả chị em rất đúng với thực tế hiện tại của bậc học MN chúng ta. Bậc học của chúng ta là nhỏ nhất nhưng vai trò chủ đạo trong việc hình thành nhân cách con người, muốn đất nước có nhiều người có tài có đức thì hãy quan tâm tời bậc học Mn. Mà như vậy phải để cho giáo viên có nhiều thời gian để CS, dạy dỗ các cháu chứ? Đằng này lại đè lên đầu GVMN bao nhiêu là việc: sổ sách thì quá nhiều, lớp 5 tuổi còn bao nhiêu là loại đánh giá, giáo thì liên tục đổi mới, nhiều GV co tuổi quay như chong chóng mà vẫn k hiểu gì, rồi thì BDTX lơi thì chưa thấy chỉ thấy là GV suốt ngày cặm cụi viết lách, còn thời gian đâu mà dậy trẻ, làm sao mà chất lượng trẻ đạt cao đc, chưa nới là các đoàn kiểm tra thường xuyên viếng thăm mỡi lần có đoàn KT thì cả trường cứ gọi là toát mồ hôi hột. Rồi nay thi GV giỏi, mai thi Đồ dung ĐC, ngày kia thi Nữ công gia chánh, rồi các lớp tập huấn mở ra liên tục k kịp trở tay, GVMN k còn thời gian dành cho Gia đình, nên nhiều gia đình xảy ra xung đột, vợ chồng cãi nhau, con thơ khóc mếu, hệ lụy xã hội. Hỡi các ông nhà nước ơi! Hãy giảm tải cho GVMN chúng để chúng tôi có thời gian CS dậy dỗ HS của mình đc tốt hơn, có thời gian chăm sóc gia đình đc nhiều hơn để k có những GVMN bị chồng bỏ. Tha thiết kính mong.
guest

Tâm sự
Ngày gửi: 5/16/2015 8:35:26 PM

Mình rất rất đồng cảm với các bạn dây là nổi lòng của giáo viên mầm non chỉ có người trong nghề mói tin là sự thật.Đọc được lời tâm sự của các bạn mình cảm động muốn khóc...còn nhiều nhiền nữa....mình rất rất đồng ý ...


guest
Đồng cảm
Ngày gửi: 6/12/2015 2:34:56 PM


Các bài viết của bạn không có gì sai, đây là sự thật ai cũng biết mà không tránh khỏi. Mong rằng các cấp lãnh đạo Ngành giảm bớt hồ sơ sổ sách, dừng thay đổi quá nhiều để giáo viên có thời gian chăm sóc trẻ tốt hơn.
Chân thành cám ơn.
guest

Tâm sự
Ngày gửi: 6/12/2015 4:13:37 PM

Mình cũng hoàn toàn nhất trí với những suy nghĩ tâm tư của bạn là gvmn thật vui nhưng cũng khổ vì bộ, phòng ở trên ngồi vẽ ra nhiều thứ cho gvmn mà ích lợi cho trẻ thi chẳng thấy chỉ thấy thiệt thòi là không được chăm chút thôi


guest
Cảm thông
Ngày gửi: 11/2/2015 10:38:33 AM


GvMN hãy thông cảm cho cấp tên tí. đúng là mầm non thì chỉ cần giáo viên luôn luôn trò chuyện với trẻ, dạy nhân cách cho trẻ là đủ. thời gian của GVMN tôi thấy từ sáng đến tối. còn môth trút thời gian thì cũngnên để cho chị em xây dựng hạnh phúc gia đình là đúng. nhưng chị em có biết rằng chị em không làm việc nhiều thì hàng ngày chị em có cháu để mà chăm sóc từ sáng đến tối rồi. còn cấp trên không nghĩ ra các loại sổ sách cho chị em thì cấp trên làm gì đây. tôi thấy nếu cấp trên rảnh thì nên nghiên cứu bài soạn, tranh ảnh ra rồi bán cho chị em Gv áp dụng vào trong công việc chăm sóc trẻ thử hổi hiệu quả có chất lượng gấp 10 lần như hiện nay không mà chị em cũng không phải áp lực.... thôi chị em hãy cố gắng đi vào ngành mầm non thì phải có 70% chị em không có được hạnh phúc gia đình. may là học sinh không biết hạnh phúc gia đình là gì chứ nếu là học sinh tiểu học lên thì chắc các cháu có khá nhiều chuyện của gia đình cô mà kể nhỉ. ... nhục lắm ngành mầm non hoàn thành công việc thì bỏ chồng, bỏ con. nếu ai có lòng tự trọng cao thì chấp nhận phải bỏ chồng thôi nhỉ. chồng chửi, chồng đnhá cũng đúng thôi đi như ngựa, về nhà còn sổ với sách (gọi là gỡ mớ bún rối thì đúng hơn). sở sách đó chẳng giúp được gì cho chuyên môn. giáo án cũng chỉ là đối phó mà thôi. cấp trên cứ soạn giáo án bán đi, tranh ảnh phù hợp với giáo án, giáo viên mua về học thuộc lên lớp xem chất lượng đi đến đâu. chỉ là năm bầu oăn chị em nhỉ


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập (17/11)
 Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (17/11)
 Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2010 – 2011 (17/11)
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011 (17/11)
 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 (17/11)
 Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi (17/11)
 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” (24/9)
 Hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (23/9)
 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON Năm học 2009 - 2010 (23/8)
 Báo cáo tình hình đầu năm học 2010 (19/8)
hoa tươi
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i