Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Một số biện pháp gợi ý tưởng cho trẻ trong hoạt động phòng thể dục.


Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Trường MN TH 19-5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Niên học: 2006 -2007

Tiêu đề: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GỢI Ý TƯỞNG CHO TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỂ DỤC.


Người thực hiện: Lê Thị Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên lớp Lá 3
Đơn vị công tác: Trường MNTH 19-5
Cá nhân liên quan: Nguyễn Thị Uyên Phương
Thời gian thực hiện: Niên học: 2006 -2007
Không gian thực hiện: Lớp Lá 3

A. Đặt vấn đề:
_ Hoạt động giáo dục thể chất là một trong những hoạt động mang tính tích hợp. Trẻ không chỉ được vận động một cách thoải mái, tích cực để phát triển thể lực và thể chất mà qua hoạt động giáo dục thể chất trẻ còn học được tính kỷ luật, biết hợp tác chia sẻ cùng bạn và quan trọng hơn nữa là giúp trẻ nghĩ ra các trò chơi để chơi cùng nhau..
_ Đó cũng là một trong những khó khăn cho giáo viên khi tổ chức hoạt động phòng thể dục.
_ Vậy làm sao để gợi ý tưởng chơi ở trẻ trong hoạt động thể dục mà vẫn mang tính sáng tạo và tích cực ở trẻ...??
_Trong thời gian qua khi công tác lớp Lá và đối tượng chính là học sinh lớp Lá, tôi đã mạnh dạn thực hiện từng bước gợi ý tưởng cho trẻ như sau:
B. Giải quyết vấn đế:
Bước 1: Gợi ý tưởng cho trẻ bằng cách đặt tên trò chơi.
Cô đặt sẵn đồ chơi, các dụng cụ ở 4 góc phòng. Sau đó cô đặt tên trò chơi qua các thẻ từ ở 4 góc. Trẻ thích chơi trò chơi góc nào thì sẽ vào góc ấy.
    Ví dụ:  Góc 1       Hái quả
                Góc 2       Chuyển quả
                Góc 3       Bưng quả qua cầu
                Góc 4       Mâm quả khổng lồ
Chính tên trò chơi sẽ gợi ý các hành động chơi của trẻ. Nhiệm vụ của từng nhóm là sắp xếp dụng cụ và chỉ ra các hành động chơi tương ứng với tên trò chơi, lúc này cô đi quan sát các góc chơi, cô có thể gợi ý với trẻ ( tiết học đầu tiên)
 Cô dùng tiếng chuông rung để trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích.