Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong trường Mầm Non.


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong trường Mầm Non.

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề:
Từ xưa ông cha ta đã quan tâm đến vấn đề môi trường sống qua các câu tục ngữ, thơ ca: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế văn hoá của đất nước, của nhân loại .
Nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm cho con người được sống trong môi trường trong lành góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu Ngày 27 /12 / 1993 Quốc hội đã thông qua “Luật bảo vệ môi trường”. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”. Đối với giáo dục Mầm Non cung cấp cho trẻ em hiểu biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói riêng và con người nói chung biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Vụ giáo dục Mầm Non về giáo dục bảo vệ môi trường cho Giáo viên Mầm Non .
Dựa vào tình hình thực tế của trường và địa phương. Trường chúng tôi đã có những biện pháp cụ thể đối với giáo viên, đối với trẻ, đối với các bậc cha mẹ trong việc Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Mầm Non.
Cùng với các nội dung giáo dục khác, giáo dục môi trường là một trong những nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường chúng tôi.