Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chỉ vào tranh ảnh trong sách


Chỉ vào tranh ảnh trong sách
Các bước dạy trẻ :
Đưa trẻ xem 1 trang trong quyển sách tranh. Bảo trẻ “Hãy chỉ vào____(tên của đồ vật)”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng bức tranh và củng cố việc làm theo chỉ dẫn của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn mà không cần nhắc.
* Vật liệu : Sách tranh
* Điều kiện trước tiên : Nhận biết được các đồ vật và các bức tranh.
* Gợi ý cách dạy :
Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn. Bắt đầu với các quyển sách tranh mà có giới hạn số lượng các vật trong mỗi bức tranh.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
“Hãy chỉ vào____”
Chỉ vào đúng bức tranh
Gợi ý bổ trợ : Sắp xếp ảnh của các đồ vật mà con bạn biết trong tập Album ảnh để trẻ chỉ vào. Cố gắng dạy trong ngữ cảnh tự nhiên, không gượng ép ( ví dụ : dạy trong lúc xem sách trước khi đi ngủ ).
( theo Nhidong.org.vn)