Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Màu sắc ( dễ nhớ và có ý nghĩa )


Màu sắc ( dễ nhớ và có ý nghĩa )

Các bước dạy trẻ :
(1) Nhận biết màu sắc: Để những vật có màu sắc lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào____(tên của màu sắc)” ví dụ: “Con hãy chỉ vào mầu đỏ nào”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng màu sắc và củng cố việc thực hiện của trẻ.
(2) Nói tên mầu sắc: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 vật có mầu sắc lên. Hỏi trẻ “Đây là mầu gì ?” Hướng dẫn trẻ nói tên màu sắc đó và củng cố câu trả lời của trẻ.
* Trong mỗi Bước 1& 2:
Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Vật liệu : Giấy tô mầu hoặc đồ vật có màu sắc.
* Điều kiện trước tiên :
(1) Nhận biết tranh.
(2) Nói được tên đồ vật và tranh

* Gợi ý cách dạy :
(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng mầu sắc. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để đồ vật có mầu sắc mà bạn đang hỏi trẻ gần trẻ hơn.
(2) Làm mẫu nói tên mầu sắc.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1) “Chỉ vào_____”
(2) “Đây là mầu gì” (1) Chỉ vào đúng mầu sắc
(2) Nói tên mầu sắc đó

(1) (2) (3)
1. Mầu xanh da trời

2. Mầu đỏ
3. Mầu vàng
4. Mầu xanh lá cây

5. Mầu trắng

6. Mầu đen

7. Mầu đỏ mận

8. Mầu da cam

9. Mầu hồng

10. Mầu nâu

? Gợi ý bổ trợ : Cố gắng tình cờ dạy trẻ kỹ năng để nhận biết mầu sắc có ý nghĩa. Xếp những vật mà trẻ thích có mầu sắc khác nhau lên trước mặt trẻ nhưng đừng để cho trẻ với được. Khi trẻ đòi lấy 1 vật nào đó, hỏi trẻ vật đó mầu gì trước khi đưa vật đó cho trẻ. Ví dụ: để 1 cái ô tô màu vàng, 1 quả bóng màu xanh da trời và 1 cái kẹo màu xanh lá cây lên bàn. Nếu trẻ đòi lấy cái kẹo màu xanh lá cây, giơ nó lên và hỏi “cái kẹo này màu gì ?”. Hướng dẫn trẻ trả lời và đưa cái kẹo đó cho trẻ.