Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tập tầm vông


Mục đích: Rèn khả năng phán đoán cho trẻ
Cách chơi:
Dùng một vật lén bỏ vào lòng một bàn tay rồi nắm lại, rồi quay hai tay tròn trước ngực. Gv vừa quay vừa đọc:
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó,
Tay có tay không
Tay nào không,
Tay nào có
Tay nào có,
Tay nào không?
Hết câu đưa hai nắm tay ra cho người đối diện đoán. Nếu đoán đúng thì người đoán đúng được thực hiện hình phạt (tùy theo hai bên thỏa thuận như ký đầu hay búng tai...). Nếu người đoán không đúng thì bị phạt ngược lại.