Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Chiếc cầu mới xây


Chủ đề: Nghề nghiệp
Đề tài: Chiếc cầu mới xây

Nhóm lớp: Lá


I. Mục đích - yêu cầu:
Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
Phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng và sự phát đoán
Phát triển ngôn ngữ mạch lạc
Ôn lại một số chữ cái trẻ đã học.
Biết hoạt động theo nhóm, lắng nghe lời cô và mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.
II. Chuẩn bị:
- Tài nguyên: âm thanh, hình ảnh
- Bài giảng tương tác trên activprimery
- Các thẻ số từ 1 đến 9, các thẻ chữ cái, bài thơ in ra giấy có chừa khoảng trống cho trẻ điền chữ, bút sáp màu hoặc bút chì.

Nhấn vào đây để lấy file flipchart.

Để mở được file này, máy của bạn phải cài phần mềm activ inspire.