Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nhận họ nhận hàng


Nhận họ nhận hàng

*Mục đích -Yêu cầu
Trẻ ôn luyện lại những chữ cái đã được học.

*Chuẩn bị
Các thẻ chữ cái, số lượng thẻ bằng số trẻ trong lớp. Mỗi chữ cái khoảng 3-4 trẻ.

*Hướng dẫn
-Chơi tập thể cả lớp.
-Trẻ đứng thành vòng tròn.Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ chữ cái, trẻ ghi nhớ chữ cái trong thẻ của mình.Cô nói hiệu lệnh : "Nhận họ nhận hàng".Trẻ hỏi lại : "Họ hàng nhà nào?".Cô nói tiếp : "Họ hàng nhà chữ a", tất cả những tr3 có thẻ chữ a đến đứng với nhau tạo thành một nhóm.
-Cô cho trẻ chơi như vậy đến lượt các chữ cái mà cô đã phát cho trẻ.Cô đến từng nhóm và hỏi lại : "Họ hàng nhà nào?", trẻ phải nói đúng tên chữ cái mà mình có bằng câu đầy đủ ,ví dụ : "Đây là họ hàng nhà chữ a"...