Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hãy lắng nghe nào !


* Mục đích
Nhằm giúp trẻ phân biệt được đúng các chữ cái có âm gần giống nhau: l - n, s - x, b - p.

* Chuẩn bị
Bộ thẻ chữ cái: l - n; s - x; b - p (số thẻ chữ cái đủ cho số thẻ chơi).

* Cách chơi
Cô đọc chậm một số từ: na, nón, nụ..Các cháu nghe và tìm chữ cái đầu của từ đó trong số thẻ chữ của mình - rồi giơ lên cao và đọc chữ cái đó. Nếu cháu nào giơ sai chữ cái thì cô đọc lại các từ đó để các cháu nghe rõ và tìm đúng chữ cái.
Trò chơi tiếp tục, cộ đọc các từ của chữ cái khác. Khi trẻ đã chơi quen, cô cho một cháu làm trưởng trò