Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Xây dựng Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi


Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ GD&ĐT triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, giáo dục mầm non đã đạt được những thành tựu quan trọng. Quy mô trường, lớp được mở rộng và phát triển, từng bước huy động trẻ em trong độ tuổi mầm non đến trường, đặc biệt huy động tối đa số trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được cải thiện, từng bước khẳng định vai trò đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 Ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW. Trong đó, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tiến hành nghiên cứu, khảo sát để xây dựng Đề án nêu trên và dự kiến sẽ hoàn thành hồ sơ Đề án trình Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng thời hạn được giao.

Nguồn https://giaoducthoidai.vn