Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phần mềm Kidsmart


Edmark (Kidsmart)


1. Giới thiệu

2. Hoạt động kết hợp

3. Một số hình ảnh trẻ sử dụng phần mềm trên máy tính

4. Một số trò chơi ứng dụng Kidsmart

5. Hỗ trợ